Công bố thông tin năm 2022

Thông tin tài liệuNgày đăngDownload
Báo cáo quản trị năm 202112/01/2022
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cao tài chính năm 2021 10/02/2022
Báo cáo thường niên năm 202103/03/2022
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 202104/03/2022
Tài liệu CĐ 202205/04/2022
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 202219/04/2022
CBTT thay đổi thành viên Bản kiểm soát19/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 19/04/2022
NQ HĐQT,CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 202121/04/2022
Thông báo về việc quyết toán cổ tức 2021 bằng tiền11/05/2022
BC tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 202220/07/2022
CBTT bổ nhiệm PGĐ điều hành khối dịch vụ 03/11/2022
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 202226/12/2022
Nghị quyết HĐQT, TB về ngày đăng ký CC để thực hiện quyền