Công bố thông tin năm 2023

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023 01/12/2023
Thông báo thay đổi nhân sự về việc bổ nhiệm lại Ban Giám đốc20/11/2023
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc20/11/2023
Công bố thông tin về kết luận của cơ quan thuế v/v vi phạm hành chính về thuế06/11/2023
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử 27/07/2023
Đính chính Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 202325/07/2023
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn25/07/2023
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 202205/06/2023
Công bố Quy chế Công bố thông tin19/05/2023
Công bố Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty19/05/2023
Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền năm 202218/05/2023
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền năm 202216/05/2023
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS12/05/2023
CBTT Điều lệ tổ chức và hoạt động12/05/2023
Công bố thông tin thông báo nhân sự chức danh chủ tịch HĐQT12/05/2023
Công bố thông tin ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 202212/05/2023
Phụ lục III Bản cung cấp thông tin Ông Hoàng Quang Thành12/05/2023
Thông báo thay đổi nhân sự 05/05/2023
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng thương niên năm 202305/05/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cập nhật)25/04/2023
Công bố thông tin, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202313/04/2023
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Năm tài chính 2022)21/03/2023
Nghị quyết HĐQT, CBTT và thông báo ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2023 20/03/2023
Báo cáo thường niên HBR năm 2022 24/3/2023
Báo cáo quản trị năm 2022 13/01/2023