Công bố thông tin năm 2021

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
TB giao dịch CP của ng nội bộ 08/01/2021
TB giao dịch CP của người nội bộ (Hoàng Quang Tuấn) 08/01/2021
BC KQ giao dịch CP của ng nôi bộ (Hoàng Quang Thành) 21/01/2021
Báo cáo quản trị năm 202026/01/2021
CBTT ký HĐ kiểm toán cho BCTC 2020 28/01/2021
DS cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 01/02/2021
BC KQ giao dịch CP của người nội bộ (Hoàng Quang Tuấn) 09/02/2021
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 03/03/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 12/03/2021
BC thường niên 2020 22/03/2021
Tài liệu CĐ 2021 31/03/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 23/04/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 23/04/2021
TB ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho CP 04/05/2021
Quyết toán cổ tức 2020 bằng tiền 18/05/2021
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 15/7/2021