Công bố thông tin năm 2018

THÔNG TIN TÀI LIỆUNgày đăngDownload
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 30/01/2018
Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2017 bằng ck
Danh sách Cổ đông NN, cổ đông lớn 2018 26/01/2018
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017 22/02/2018
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018
Chương trình họp(sửa đổi) 2018
Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017 22/02/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị 2018 02/03/2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 05/03/2018
Báo cáo thường niên 2017 (ngày đăng 22.3.2018)22/03/2018
CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201818/04/2018
Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS (bổ sung) 26/04/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 bổ sung (ngày đăng 26.4.2018) 26/04/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày đăng 26.4.2018) 26/04/2018
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan 27/04/2018
Thông báo thay đổi nhân sự (ngày đăng 27.4.2018) 27/04/2018
Bản cung cấp thông tin của thành viên BKS công ty 02/05/2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức 2018 31/05/2018
Ngày DK cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền 01/06/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 15/06/2018
CBTT về danh sách CĐ nhà nước, cổ đông lớn của Harec 10/07/2018
BC về ngày không còn là CĐ lớn 1 27/08/2018
BC về ngày không còn là CĐ lớn nắm giữ trên 5% cổ phần (27.8.2018) 27/08/2018
BC về ngày trở thành CĐ lớn (ngày đăng 27.8.2018) 27/08/2018
BC về ngày trở thành CĐ lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 2018
BC về ngày trở thành CĐ lớn,nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng